търси
>> Новини
EN BG
 
всички новини
Работна среща на заинтересованите страни от басейна на река Арда - Кърджали - 14.08.2007

На 28 август 2007г. от 13:30 ч. в зала 322 на Общинска администрация гр. Кърджали ще се проведе работна среща на заитересованите страни от басейна на река Арда, гореща точка опашката на язовир "Студен кладенец". Основни цели на срещата са : 1)Представяне резултатите от анализите на качеството на водите в опашката на язовир "Студен кладенец"; 2)Дискусия за идентифициране на причините за замърсяване на водите; 3)Представяне на цели и определяне на мерки за постигането им.

Общо Събрание на Асоциация Арда на 10 юли от 13 ч. - 09.07.2007

На 10. 07. 2007 г. от 13.00 ч. в гр. Кърджали, в сградата на общината, бул. “България” №41, ст.322, ще се проведе общо събрание на Асоциацията, което ще протече при следния дневен ред: 1. Приемане на нови членове 2. Приемане на план за дейността на сдружението и бюджет за 2007г 3. Избор на нов Управителен съвет 4. Приемане на правила и ред за извършване на общественополезна дейност на сдружението 5. Разни.

Световен ден на Околната Среда - 05.06.2007

През 2007 г. денят ще премине под мотото "Топенето на ледовете - гореща тема". Чества се от 1973 г. по решение на конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм през 1972 г. На този форум е приета Декларация за околната среда - първият международен договор за принципите за екологична защита на Земята. Провежда се под егидата на Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП). Ежегодно на този ден се присъжда основната награда на ООН в областта на околната среда и развитието - "Глобал - 500" на държавни, политически и обществени дейци, допринесли с дейността си за опазването на околната среда. Наградата няма паричен еквивалент, а е само почетно звание.

Международна среща на заинтересованите страни от басейна на река Арда - 05.06.2007

На 31. 05. 2007г. в Александруполис, Гърция се проведе заключителна “Международна среща на заинтересованите страни от басейна на река Арда”.Срещата се организира в рамките на приключилия вече проект, осъществяващ Техническа помощ за управление качеството на водите на р.Арда, CBC PHARE BG 2003/005-630.05. Срещата ще бъде фокусирана върху качеството на водите в басейна на р.Арда и бъдещите функции и дейности на местните заинтересовани страни обединени в една неправителствена организация “Асоциация за развитие долината на Арда – АРДА”. Целта е тази неправителствена организация да подкрепя и съветва институциите, които управляват водите от България и Гърция в подготовката и изпълнението на План за управление на речния басейн на река Арда. Резултатите бяха популязирани най- вече от местните медии.

Записване на нови членове в Сдружение "АРДА" - 16.05.2007

В рамките на проект, осъществяващ Техническа помощ за управление качеството на водите на р.Арда, CBC PHARE BG 2003/005-630.05., на 09.02.2007г., представители на заинтересованите страни от басейна на р.Арда, учредиха сдружение с нестопанска цел “АРДА - Асоциация за развитие долината на Арда”.

повече
<< 1 2 3 4 5 >> 
Web site by Webrix - www.webrix-studio.com